Konsesjonsgrenser

GRENSEVERDIER FOR MASSER TIL DEPONI I STENDAFJELLET

STOFF GRENSE RENT KLIF GRENSE FARLIG AVFALL NY TILLATELSE FSG
Arsen < 8 1000 1000
Antimon < 40 ? 10000
Bly < 60 2500 10000
Kadnium < 1,5 1000 1000
Kvikksølv < 1 1000 1000
Kopper < 100 25000 25000
Sink < 200 25000 50000
Krom (III) < 50 25000 25000
Krom (VI) < 2 1000 1000
Nikkel < 60 2500 10000
PCB < 0,01 50 50
PCB i betong < 0,01 50 ingen grense
DDT < 0,04 50 50
PAH < 2 2500 2500
Benzo(a)pyren < 0,1 100 100
Alifater C8-C10 < 10 20000 20000
Alifater > C10-C12 < 50 20000 20000
Alifater > C12-C35 < 100 20000 20000
DEHP 40 < 2,8 5000 5000
Dioksiner / furaner < 0,00001 0,015 0,015
Fenol < 0,1 25000 25000
Benzen < 0,01 1000 1000
Trikloreten < 0,1 1000 1000

Farlig avfall

  • Forurenset jord og løsmasser
  • Blåsesand
  • Uorganisk bygge- og riveavfall med PCB
Totalt organisk innhold må ikke overstige 5% (målt som TOC).
Fullstendig liste over konsesjonsgrenser kan fåes ved henvendelse til salgssjef Atle Tellevik.