REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

1. INFORMASJON OM SELSKAPET

1.1 Grunnleggende informasjon

Fana Stein og Gjenvinning er et aksjeselskap med følgende eierstruktur i FSG Holding AS: 50% Ragn Sells AS
50% Hellik Teigen AS
Selskapets organisasjonsnummer: 980 348 466

Fana Stein og Gjenvinning AS (FSG) har 24 ansatte fordelt på 21 årsverk.

1.2 FSG AS produksjon og produkt

FSG sin hovedvirksomhet består av: Steinuttak/steinknuseverk, gjenvinning og deponi for forurensede masser.

Steinuttak/knuseverket driver med bryting av berg og produksjon av knuste masser under jord. I tillegg til produksjon av pukk, har vi også mottak av knust asfalt til gjenvinning som selges sammen med naturproduktene støpesand, og bark. Produktene leveres hovedsakelig til offentlige og private formål i Bergensregionen. Ved å drive Steinknuseverket inne i fjellet hindrer man at støy og støv plager naboer.

Deponidelen har som forretningsidé å utnytte fjellhallene til et deponi for forurensede masser etter at stein er sprengt ut og fraktet til knuseverk. FSG AS har som målsetning å motta forurensede masser til gjenvinning, forsvarlig behandling og deponering, for å hindre at denne typen masser skal forurense miljøet. FSG AS sin visjon er å ha landets beste løsning for forurenset masse. FSG AS har konsesjon til å ta imot forurenset jord og løsmasser i klasse 1 til og med klasse 5.

2. FSG SINE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR ARBEIDET MED ÅPENHETSLOVEN

2.1 Generelt om FSG sitt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene og hos forretningspartnere

FSG har fokus på miljøpåvirkningen hos våre leverandører og arbeidsforhold både oppstrøms og nedstrøms. Vi besøker/har telefonkontakt med de ulike selskaper vi jobber med, og som leverer varer og tjenester til oss.

2.2 Arbeidet har startet i styret

Styret har vedtatt at vår virksomhet skal arbeide med åpenhetsloven og overholde de plikter som følger av åpenhetsloven. Som et ledd i arbeidet har FSG AS oppnevnt en person som operativt ansvarlig for åpenhetsloven (den «åpenhetsansvarlige»). Den åpenhetsansvarlige har det operative ansvaret for å svare på, og ved behov følge opp, mottatte informasjonsforespørsler. Den åpenhetsansvarlige har også et operative ansvar for å følge opp leverandører og forretningspartnere, og for å foreta innledende risikovurderinger.

Dersom den åpenhetsansvarlige avdekker vesentlig risiko for negativ påvirkning av grunnleggende menneskerettigheter, eller at det faktisk har skjedd en slik negativ påvirkning, skal den åpenhetsansvarlige sammen med FSG AS sin ledelse vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes videre.

2.3 Informasjonsforespørsler

Som et ledd i å sikre åpenhet og en god håndtering av informasjonsforespørsler fra «enhver», jfr. åpenhetsloven § 6, har FSG AS valgt å legge ut informasjon om åpenhetsloven på våre nettsider. Vi har også lagt ut kontaktinformasjon for de som ønsker å sende inn informasjonsforespørsler. Dette gjør vi for å gjøre det enkelt for allmennheten å vite hvor man skal henvende seg med spørsmål knyttet til åpenhetsloven.

Forespørslene vi mottar vil vi bruke i vårt videre arbeidet med åpenhetsloven.
FSG AS har ikke mottatt noen informasjonsforespørsler etter at loven trådte i kraft.

2.4 Kartlegging av leverandører

Siden ikrafttredelsen av åpenhetsloven har FSG AS jobbet med en kartlegging av våre leverandører med tanke på de nye pliktene loven etablerer Med grunnlag i forholdsmessighetsprinsippet, og for å prioritere arbeidet der vi mener vi kan ha størst påvirkning, har hovedfokuset vært på leverandører som har en årlig tjenesteleveranse til FSG AS tilsvarende mer enn NOK 500 000.

Som et ledd i kartleggingen har FSG bedt leverandørene svare på ulike spørsmål knyttet til bedriftsstørrelse, forretningssted, helse- og sikkerhet, arbeidsrettigheter herunder både lønn og sikringstiltak på arbeidsplassen, samt det opplevde ytringsklima med mer. Denne kartleggingen blir en kontinuerlig prosess.

Frem til nå har ikke FSG AS sin kartlegging av leverandørene inkludert underleverandører. Årsaken til dette er at vi mener vi får et akseptabelt inntrykk av risikoen for brudd på de grunnleggende menneskerettighetene også hos underleverandørene, ved den kjennskapen vi har til egne leverandører. FSG AS sine vurderinger av kartleggingsbehov og planer for videre kartlegging vil gi svar på om enkelte underleverandører også bør kartlegges.

Vi har stilt spørsmål om leverandørene selv er underlagt åpenhetsloven, som i så fall betyr at de selv må gjøre undersøkelser av sine leverandører. Dette kartleggingsarbeidet legger til rette for ytterligere oppfølging mot underleverandører av FSG sine primærleverandører, dersom vi avdekker at dette bør gjøres.

Den åpenhetsansvarlige vil i samråd med ledelsen fortløpende vurdere behovet for å gjøre nærmere undersøkelser også av underleverandører.

3. KARTLEGGING AV FSG AS SINE KUNDER

Loven krever ikke en spesifikk kartlegging av FSG sine kunder. FSG er imidlertid kjent med alle sine kunder, og vi er ikke kjent med en generell risiko for brudd på menneskerettighetene blant disse.

4. RISIKOVURDERINGER KNYTTET TIL MENNESKERETTIGHETER OG GRUNNLEGGENDE ARBEIDSFORHOLD

Det ble sendt skjema til de samme leverandørene som i 2023. Disse ble bedt om å tilbakemelde innen fristen 31. mai 2024 dersom de har endringer fra året før. I tillegg ble skjema sendt til to nye leverandører.

Når FSG mottar svar på spørsmålsskjemaet fra en leverandør, sørger den åpenhetsansvarlige for en evaluering av svarene til leverandøren. Hvis svarene indikerer at det er grunn til å mistenke negativ påvirkning eller vesentlig risiko for negativ påvirkning, skal den åpenhetsansvarlige inkludere ledelsen i vurderingen av hvilke videre tiltak FSG skal foreta seg. Et slikt tiltak kan for eksempel være å gå inn i en dialog med leverandøren for å arbeide med å redusere risikoen.

Ingen informasjon i leverandørens egenerklæringsskjema mottatt i perioden mai til juni 2023 indikerer noen risiko for brudd på menneskerettighetene eller grunnleggende arbeidsforhold, og det er derfor ikke behov for avbøtende tiltak. Skjemaer utfylt av bedrifter som driver med renhold, avfallshåndtering etc. gir ingen indikasjon på bruk av barnearbeid eller mangel på anstendige arbeidsforhold. Ingen leverandører har rapportert om påfallende høyt sykefravær.

5. TILTAK BASERT PÅ RISIKOVURDERINGEN

Basert på informasjonen FSG har mottatt, har FSG funnet risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss selv, forretningspartnere og leverandører lav. Det har heller ikke vært forhold enten ved den mottatte informasjonen eller for øvrig som har gitt oss grunn til å foreta ytterligere tiltak eller undersøkelser. Styret og/eller ledelsen har dermed heller ikke funnet behov for å iverksette avbøtende tiltak på dette tidspunkt. Arbeidet med kartleggingen av risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nå en del av vår operative virksomhet.

Kontaktperson Åpenhetsloven: Karsten L. Gundersen, Karsten@fsg.no

Rådal 11.06.2024