Avfallstyper FSG kan motta

  • Forurenset jord/løsmasser i klasse 1-5: Kr 600,- pr tonn

  • Betong med og uten armering: Kr 650,- pr tonn

  • BA-avfall som tegl, leca, mur ol.: Kr 1000,- pr tonn

  • Kostemasser: Kr 1000,- pr tonn

  • Keramikk, fliser, murstein: Kr 1000,- pr tonn

  • Blåsesand (ikke farlig avfall): Kr 1000,- pr tonn

  • Ikke gjenvinnbart glass: Kr 1000,- pr tonn

  • Slam: Kr 1000,- pr tonn

FSG krever analyser av alle masser

FSG har kvalifisert personell som kan bistå med vurdering av masser samt eventuell forbehandling før deponering.
VI GIR TILBUD PÅ MASSER I HELE NORDEN MED PRISER SOM INKLUDERER TRANSPORT MED BÅT OG/ELLER BIL.