Avfallstyper FSG kan motta

  • Forurenset jord/løsmasser i klasse 1-5

  • Betong med og uten armering

  • BA-avfall som tegl, leca, mur ol.

  • Kostemasser

  • Keramikk, fliser, murstein

  • Blåsesand (ikke farlig avfall)

  • Ikke gjenvinnbart glass

  • Slam

FSG krever analyser av alle masser

FSG har kvalifisert personell som kan bistå med vurdering av masser samt eventuell forbehandling før deponering.
VI GIR TILBUD PÅ MASSER I HELE NORDEN MED PRISER SOM INKLUDERER TRANSPORT MED BÅT OG/ELLER BIL.